איך לבטל הדפסה שנשלחה למדפסת?


START-->RUN 
CMD 
NET STOP SPOOLER 
START--->RUN 
SPOOLER 
למחוק את תוכן תקיית PRINTERS 
START--->RUN 
NET START SPOOLER